Komunikat Sekcji dot. przyznania grantów wyjazdowych

Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z przyjemnością zawiadamia, że planowane jest przyznanie grantów wyjazdowych dla członków Sekcji będących pierwszymi Autorami prac przyjętych na konferencję EuroEcho-Imaging 2015, która odbędzie się w grudniu 2015 w Sewilli. Dofinansowanie dotyczy jedynie prac w całości wykonanych w ośrodkach polskich. Warunkiem uzyskania grantu jest co najmniej roczny staż członkowski w Sekcji Echokardiografii PTK (decyduje data zgłoszenia do Sekcji).

Aby   ubiegać się o grant, należy do 2 października 2015r. przesłać drogą listowną wniosek na załączonym formularzu ze stosownymi załącznikami (dotyczącymi punktów 1, 2, 3, 6), zawierający:

  1. potwierdzenie przyjęcia streszczenia (ew. wydruk ze strony WWW z podaniem liczby przyjętych prac i formy ich prezentacji)
  2. wydruk treści przyjętego abstraktu
  3. zaświadczenie o opłaceniu składki PTK w latach 2014-2015
  4. aktualny pełny adres korespondencyjny + e-mail i datę urodzenia
  5. numer konta, na które ew. przyznany grant miałby zostać przelany
  6. dla osób korzystających z grantów w latach ubiegłych warunkiem uzyskania kolejnego grantu będzie informacja o jego rozliczeniu finansowym z Księgowością PTK oraz udokumentowanie publikacji pracy   (lub potwierdzonego listem z Redakcji zgłoszenia do druku), będącej podstawą uzyskania poprzedniego grantu Sekcji.

Wnioski należy przesyłać wyłącznie na adres Skarbnika Sekcji Echokardiografii PTK:

Dr. hab. med. Piotr Szymański, prof. nadzw.
Klinika Wad Nabytych Serca
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa

Jednocześnie wypełniony formularz wniosku (bez załączników) należy przesłać równolegle drogą elektroniczną na adres e-mailowy: p.szymanski@ikard.pl (również do 2 października 2015).

Wnioski niekompletne lub nadesłane na inne adresy nie będą rozpatrywane. Liczba i wysokość przyznanych grantów zostaną ustalone przez Zarząd Sekcji Echokardiografii do 12 pażdziernika 2015. Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę grantów możliwych do przyznania, o ich przyznaniu decydować będą kryteria ustalone przez Zarząd.

Lista osób otrzymujących granty i wysokość grantów zostaną udostępnione na stronie www.echo.ptkardio.pl po 12.10.2015 roku.

W nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni po zakończeniu konferencji należy drogą listowną przesłać na w/w adres rozliczenie zawierające numer konta bankowego i oryginały rachunków, na podstawie których zostanie dokonana refundacja (podlegać jej mogą: koszty transportu, hotel, opłata zjazdowa w pakiecie z podstawową opłatą za członkostwo w European Association of Cardiovascular Imaging do łącznej kwoty ustalonej przez Zarząd Sekcji).

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK