AKREDYTACJE PTK W ZAKRESIE ECHOKARDIOGRAFII

Rejestracja na kursy do 12.10 jest zakończona
We wrześniu aktywni Członkowie AE PTK otrzymają link do rejestracji na kolejne kursy.

Celem przyznawania akredytacji jest, uzasadniona ciągłym rozwojem technik i metod badawczych, konieczność doskonalenia umiejętności w tej dziedzinie diagnostyki kardiologicznej.

Asocjacja Echokardiografii PTK  organizuje szkolenia  teoretyczne i praktyczne z zakresu echokardiografii oraz przyznaje akredytacje indywidualne i akredytacje pracowniom wykonującym badania echokardiograficzne.

 1. SZKOLENIA AKREDYTACYJNE AE PTK
  1. Asocjacja Echokardiografii PTK odpowiedzialna jest za organizację i nadzór merytoryczny  szkoleń  wymaganych dla uzyskania Akredytacji AE PTK.  Obejmują one zakres wiedzy  zgodny z aktualnymi Standardami Echokardiografii Klinicznej AE PTK.
  2. Szkoleniami Akredytacyjnymi są warsztaty praktyczne, kursy i konferencje:
   • organizowane przez AE PTK lub
   • organizowane przez inny podmiot i uznany uchwałą Zarządu AE PTK za równoważne ze szkoleniami organizowanymi przez Asocjację Echo, na podstawie aktualnych wymogów określanych przez ów zarząd.
  3. AE PTK dąży do  zapewnienia organizacji takiej liczby szkoleń, która zabezpieczy  możliwości kształcenia członkom asocjacji. Oficjalna lista Szkoleń AE PTK (kursów i warsztatów) dostępna jest na stronie internetowej https://echo.ptkardio.pl/szkolenia-konferencje/.
 2. PUNKTY AKREDYTACYJNE AE PTK
  1. Punkty akredytacyjne zdobywać można poprzez udział w szkoleniach afiliowanych przez AE PTK, działalność edukacyjną lub publikacje. Liczba punktów akredytacyjnych, przyznanym określonym szkoleniom musi być podana na certyfikatach wydawanych przez organizatorów szkoleń.
  2. Punkty akredytacyjne AE PTK nadaje zarząd tej asocjacji.  Zasady przyznawania punktów przedstawia Tabela 1.
  3. Punkty akredytacyjne AE PTK nie są równoważne z innymi systemami punktów akredytacyjnych (np. punktami edukacyjnymi PTK, Izb Lekarskich).
  4. Punkty akredytacyjne można zdobywać poprzez publikowanie prac z zakresu echokardiografii klinicznej w impaktowanych pismach naukowych lub prezentacji na renomowanych konferencjach naukowych. W przedstawiony sposób nie można uzyskać więcej niż 100 punktów akredytacyjnych.Tabela 1. Możliwości zdobywania punktów akredytacyjnych
PolEcho 75
Szkolenia Akredytacyjne AE PTK 50
Konferencje i szkolenia, które otrzymały punkty akredytacyjne AE PTK * do 25
Wykład na Szkoleniu Akredytacyjnym AE PTK Podwojenie punktacji uzyskanej przez uczestnika szkolenia
EuroEcho 50
Publikacja pracy dotyczącej echokardiografii w impaktowanym czasopiśmie naukowym (pierwszy lub równorzędny pierwszy autor) 50
Uzyskanie akredytacji indywidualnej EACVI 100

*Konferencje i szkolenia, dla których organizatorzy występują o przyznanie punktów akredytacyjnych Asocjacji Echo PTK muszą spełniać następujące warunki:

 • Głównym ich tematem (przynajmniej 80% czasu) jest echokardiografia.
 • W gronie wykładowców kursu musi znaleźć się przynajmniej 2 członków Grupy Ekspertów Systemu Akredytacji AE PTK, w tym minimum 1 członek aktualnego lub byłego Zarządu Asocjacji Echokardiografii PTK.
 • Pełny program szkolenia musi zostać nadesłany do Sekretarza Asocjacji, nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia (punkty akredytacyjne Asocjacji Echokardiografii przyznaje Zarząd Asocjacji, na wniosek ich organizatorów).
 1. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O AKREDYTACJE INDYWIDUALNĄ – ZASADY OGÓLNE
   1. Akredytację Indywidualną może otrzymać kardiolog będący członkiem AE PTK.
   2. Za realizację wymogów koniecznych do uzyskania akredytacji odpowiada Opiekun Akredytacji, będący członkiem Grupy Ekspertów Systemu Akredytacji Indywidualnej AE PTK, której lista członków zamieszczona jest na stronie AE PTK. (załącznik nr. 1)
    Ekspert Asocjacji Echokardiografii PTK powinien spełnić jedno z następujących kryteriów:
    –  być samodzielnym pracownikiem nauki zajmujący się w sposób aktywny echokardiografią, i którego temat rozprawy habilitacyjnej opierał się w sposób zasadniczy na echokardiografii
    –  być aktualnym lub byłym członkiem Zarządu Asocjacji Echo PTK i aktywnie zajmować się echokardiografią
    Decyzje o nadania statusu Eksperta podejmuje, na drodze głosowania, Zarząd Asocjacji Echo PTK.
   3. Akredytacja nadawana jest na indywidualny wniosek zainteresowanego, który należy wypełnić elektronicznie korzystając ze swojego konta w systemie PTKCzłonkowie. Do rozpatrzenia wniosku wymagane jest załączenie kompletu dokumentów w formie skanu wraz ze skanem „Aplikacji o przyznanie akredytacji” podpisanej przez zgłaszającego jak i Opiekuna Akredytacji (załącznik nr. 2), oraz wniesienie na konto AE PTK opłaty akredytacyjnej regulowanej uchwałą Zarządu AE PTK, wynoszącej 300 PLZ.
   4. Warunkiem koniecznym uzyskania Akredytacji Indywidualnej AE PTK jest spełnienie wszystkich poniższych kryteriów:
    • Zdobycie co najmniej 350 punktów akredytacyjnych AE PTK w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających rok zgłoszenia akredytacyjnego
    • Uczestnictwo w co najmniej 3 warsztatach AE PTK
    • Uczestnictwo w co najmniej 2 konferencjach POLECHO
    • Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu, oraz potwierdzenie tego faktu przez Opiekuna Specjalizacji, określonej liczby badań nie mniejszej niż podanej w Tabeli 2.
     Rodzaj badania
     Przezklatkowe 1000/ 5 lat
     Przezprzełykowe 100/ 5 lat
     Obciążeniowe (uczestnictwo w procedurze) 25/ 5 lat
   5. Do przedłużenia akredytacji na kolejnych pięć lat niezbędne jest uzyskanie w ciągu tych 5 lat 300 punktów akredytacyjnych AE PTK.Tabela 2
   6. Akredytacja Europejskiego Stowarzyszenia Echokardiografistów (EACVI) lub innych stowarzyszeń echokardiograficznych nie jest równoważna i nie zastępuje akredytacji AE PTK.
 2. IV WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O AKREDYTACJĘ PRACOWNI ECHOKARDIOGRAFICZNEJ
  1. Akredytacja AE PTK dotyczy pracowni wchodzącymi w skład kliniki lub szpitala, poradni lub też będących samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi.
  2. Akredytacja przyznawana jest na pisemny wniosek kierownika pracowni skierowanego do Zarządu AE PTK, dokumentujący spełnianie kryteriów dotyczących kwalifikacji personelu oraz wyposażenia wymaganego dla określonej   klasy pracowni. Zgłoszenie akredytacyjne jest rozpatrywane po wniesieniu opłaty akredytacyjnej  na kontro AE PTK, której wysokość określona uchwałą  Zarządu  wynosi 500 PLN
  3. System akredytacyjny uwzględnia trzy  klasy akredytacji pracowni echokardiograficznych:
   • Klasa A (poziom podstawowy) kierowana przez lekarza kardiologa posiadającego akredytację AE PTK.  Wyposażenie pracowni powinno zawierać:
    • głowicę sektorową dwuwymiarową
    • moduł dopplerowski z funkcją doplera kolorowego i spektralnego fali ciągłej i pulsacyjnej
   • Klasa B (poziom zaawansowany) kierowana przez lekarza kardiologa posiadającego akredytacje AE PTK. Akredytację AE PTK powinien posiadać dodatkowo co najmniej jeden pracujący w niej lekarz. Wyposażenie pracowni powinno zawierać:
    • aparaturę pracowni klasy A
    • wielopłaszczyznową głowicę przezprzełykową
   • Klasa C (poziom referencyjny) – placówka wysokospecjalistyczna współuczestnicząca w zabiegach kardiochirurgicznych i interwencyjnych (Klasa C1) lub wyłącznie interwencyjnych (Klasa C2). Pracowania klasy C powinna szkolić kadry echokardiografistów i wdrażać nowe metody obrazowania echokardiograficznego. Powinna być kierowana przez   lekarza posiadającego akredytację AE PTK lub tytuł Eksperta AE PTK.  Akredytacje AE PTK powinno posiadać dodatkowo co najmniej dwóch lekarzy zatrudnionych w tej pracowni. Wyposażenie pracowni powinno zawierać:
    • aparaturę pracowni klasy B
    • aparaturę/ oprogramowanie umożliwiające wykonywanie
     zaawansowanych badan echokardiograficznych (badanie obciążeniowe, analizę trójwymiarową, tkankową, perfuzyjną).
   • Pracownie akredytowane przez AE PTK 
 3. Od roku 2020 planowane jest wprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego z echokardiografii, weryfikującego umiejętności kardiologa ubiegającego się o akredytacje indywidualną. Egzamin organizowany będzie przez Asocjację Echokardiografii PTK.