Nagroda naukowa

Konkurs Asocjacji Echokardiografii PTK na nagrodę naukową dla młodego naukowca za najlepszą publikację oryginalną poświęconą echokardiografii.

Kryteria przyznania nagrody pieniężnej w wysokości 3000zł :

  1. Praca oryginalna, której głównym tematem jest echokardiografia, opublikowana w roku poprzedzającym zgłoszenie do konkursu.
  2. Wiek osoby przystępującej do konkursu – pierwszego autora pracy, nie może przekraczać 35 lat w roku publikacji pracy.
  3. Wiodącym ośrodkiem pracy musi być ośrodek polski
  4. Najlepsza praca zostanie wybrana na drodze głosowania Zarządu Asocjacji Echokardiografii z uwzględnieniem wartości merytorycznej pracy dla rozwoju echokardiografii oraz  wysokości współczynnika oddziaływania (IF).

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Zarząd Asocjacji Echokardiografii PTK w oparciu o przedstawione kryteria. W przypadku prac, które uzyskają taką samą punktację Zarząd Asocjacji Echokardiografii PTK zastrzega sobie możliwość przyznania nagród równoważnych.

Zarząd Asocjacji Echokardiografii PTK zastrzega sobie możliwość dokonania oceny merytorycznej publikacji i nieprzyznania nagrody, jeżeli w opinii Zarządu jej wartość będzie niewystarczająca. Nagroda może także nie zostać przyznana, jeżeli przedmiot pracy nie będzie spełniał wskazanego kryterium tematycznego.

UWAGA !

Nabór zgłoszonych prac do konkursu kończy się 30 kwietnia 2024. Prace należy nadsyłać drogą email na adres echo@ptkardio.pl.

Wyniki  konkursu publikowane będą na stronie Asocjacji i przekazywane do wiadomości wszystkim jej członkom drogą poczty elektronicznej.

Wręczenie nagrody będzie miało miejsce podczas uroczystości inauguracji Kongresu POLECHO 2024 w Krakowie. 

W imieniu Zarządu Asocjacji Echokardiografii PTK

Andrzej Gackowski
Przewodniczący Asocjacji Echokardiografii PTK