Granty

Asocjacja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z przyjemnością zawiadamia, że planowane jest przyznanie  grantów dla najmłodszych naukowców – członków AE PTK na uczestnictwo w Kongresie EACVI 2024 (EuroEcho-Imaging), który odbędzie się w 11-13 grudnia 2024 w Berlinie, zgodnie z poniższymi zasadami.

Grant kierowany jest do młodych badaczy (wiek w momencie złożenia aplikacji ≤ 30 lat) – członków Asocjacji, będących pierwszymi Autorami prac przyjętych na konferencję EACVI 2024 (EuroEcho-Imaging), która odbędzie się w grudniu 2024 w Berlinie. Dofinansowanie dotyczy jedynie prac w całości przeprowadzonych w ośrodkach polskich. Warunkiem uzyskania grantu jest co najmniej roczny staż członkowski w asocjacji Echokardiografii PTK (decyduje data zgłoszenia do Sekcji).

Aby ubiegać się o grant, należy w wyznaczonym terminie (zostanie on podany w maju 2024), przesłać drogą listowną na adres Skarbnika Asocjacji wniosek na załączonym formularzu ze stosownymi załącznikami, zawierający:

  • dane osobowe – w tym datę urodzenia
  • potwierdzenie przyjęcia streszczenia (ew. wydruk ze strony WWW z podaniem liczby przyjętych prac i formy ich prezentacji)
  • wydruk treści przyjętego abstraktu
  • aktualny Certyfikat Członkowstwa PTK
  • aktualny pełny adres korespondencyjny, telefon oraz e-mail
  • numer konta wraz z pozostałymi niezbędnymi danymi do przelewu, na które ew. przyznany grant miałby zostać przelany

Dla osób korzystających z grantów w latach ubiegłych warunkiem  uzyskania kolejnego grantu będzie informacja  o jego rozliczeniu  finansowym  z Działem Finansowym PTK oraz  udokumentowanie   publikacji   pracy   (lub  potwierdzonego   listem z Redakcji zgłoszenia do druku), będącej podstawą uzyskania poprzedniego grantu Sekcji.

Wnioski należy przesyłać wyłącznie na adres:
Dr n. med. Adrianna Berger-Kucza
I Oddział Kardiologii
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof Leszka Gieca
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach
ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice-Ochojec

Wypełniony formularz wniosku (bez załączników) należy przesłać równolegle drogą elektroniczną na adres e-mailowy: adriannakucza@gmail.com (w tym samym terminie).

Liczba i wysokość przyznanych grantów (w zależności od liczby zgłoszeń zostanie ustalona przez Zarząd Asocjacji Echokardiografii do 30 sierpnia 2024. Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę grantów możliwych do przyznania, o ich przyznaniu decydować będą kryteria ustalone przez Zarząd.

Lista osób otrzymujących granty i wysokość grantów zostaną udostępnione na stronie:  rejestraem.cluster021.hosting.ovh.net/echo.

W terminie do dwóch tygodni od zakończenia konferencji należy drogą listowną przesłać na adres Skarbnika Asocjacji (p. wyżej) rozliczenie zawierające numer konta bankowego i oryginał imiennego rachunku za opłatę rejestracyjną na podstawie którego zostanie dokonana refundacja.

W rozliczeniu uwzględniany będzie jedynie koszt opłaty fee EuroECHO dokonanej on-line (droższa rejestracja on-site nie będzie uwzględniana), ew. udokumentowane koszty dojazdu i noclegu do limitu ogłoszonego w chwili przyznania grantu.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W EUROECHO‑IMAGING 2024

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,
w imieniu Zarządu Asocjacji

Andrzej Gackowski,
Przewodniczący Asocjacji Echokardiografii PTK (2023-2025)

Adrianna Berger-Kucza
Skarbnik Asocjacji Echokardiografii PTK (2023-2025)