Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Echokardiografii

Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK („Sekcja”) zwołuje na dzień 4 grudnia 2021 roku na godz. 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Echokardiografii („Zgromadzenie”) w I terminie.

W przypadku brak quorum w I terminie, ustala się II termin na dzień 4 grudnia 2021 godz 14:15.

Przewidziany jest poniższy porządek obrad Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się w formie konferencji videofonicznej on-line zgodnie z regulaminem zdalnych głosowań przyjętym uchwałą przez Zarządu Głównego PTK z dnia przy wykorzystaniu rozwiązań zapewniających w szczególności udział bezpośredni i na żywo Zgromadzeniu, możliwość zachowania tajności, głosowania, gdy takie jest wymagane oraz bezpieczeństwo danych.

Program Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sekcji Echokardiografii PTK
online (Zoom)
4 czerwca 2021 godz 14:00

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Walnego

  1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
  2. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej
  3. Zatwierdzenie porządku obrad
  4. Przedstawienie sylwetki Pana Profesora Piotra Hoffmana jako kandydata na Członka Honorowego PTK celem zgłoszenia tej kandydatury do Komitetu Byłych Prezesów PTK
  5. Głosowanie tajne nad poparciem tej kandydatury
  6. Wolne wnioski
  7. Zamkniecie obrad

Zgromadzenie odbywać się będzie przy wykorzystaniu dwóch platform: ZOOM z wykorzystaniem wizji i fonii oraz systemu PTKczłonkowie dla oddania głosu w poszczególnych głosowaniach. Bardzo prosimy o zapoznanie się z wyprzedzeniem z instrukcją głosowania i sprawdzenie, czy logowanie do systemu PTK Członkowie nie sprawia kłopotu.

Katarzyna Mizia-Stec,
Przewodnicząca Sekcji Echokardiografii PTK (2021-2023).