Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Echokardiografii PTK

Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK zwołuje na dzień 17.06.2021 roku na godz. 18:00 Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Echokardiografii PTK (II termin godz. 18:15).

Zgromadzenie odbędzie się w formie on-line zgodnie z regulaminem zdalnych głosowań przyjętym uchwałą przez Zarząd Główny PTK z dnia 09.02.2021 roku oraz przez Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK z dnia 22.03.2021 roku przy wykorzystaniu rozwiązań zapewniających w szczególności udział bezpośredni i na żywo Zgromadzeniu, możliwość zachowania tajności, głosowania, gdy takie jest wymagane oraz bezpieczeństwo danych.

Program Walnego Zebrania Sekcji Echokardiografii PTK
i Warsztatów Echokardiografii SEPTK
online (Zoom)

17 czerwca 2021 18.00-20.30

I część

18.00-18.10        Otwarcie (K Mizia-Stec, P. Szymański) – I termin zebrania

18.10-18.25        Wykład I – Rok 2020 w obrazowaniu (P Szymanski)

18.25-18.35        II-termin zebrania (w przypadku braku quorum) – powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia orazczłonków Komisji Skrutacyjnej

18.35-18.50        Sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji w okresie kadencji 2019-2021 (D Sorysz,P. Wejner-Mik, P. Szymanski)

18.50-18.55        Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Sekcji w okresie kadencji 2019-2021 (J. Kasprzak).

18.55-19.00        Pytania, komentarze 

II część

19.00-19.05        Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu Sekcji za okres kadencji 2019-2021. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej Sekcji za okres kadencji 2019-2021.

19.05-19.20        Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Elekta, Członków Zarządu Sekcji, Komisji Rewizyjnej Sekcji i Asocjacji oraz  kandydata do Zarządu Głównego (Katarzyna Mizia-Stec)

19.20-19.30        Wybór Przewodniczącego-Elekta i członków Zarządu Sekcji na okres kadencji 2021-2023, Wybór Komisji Rewizyjnej Sekcji na okres 2021-2023. Wybór kandydata do Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021–2023 zgodnie z punktem 5.8.a statutu PTK.

19.30-19.45        Przedstawienie propozycji przekształcenia Sekcji w Asocjację i głosowanie nad akceptacją przekształcenia i Regulaminu Asocjacji, Wybór Komisji Rewizyjnej Asocjacji (P. Wejner-Mik, P. Szymański)

III część

19.45-19.55        Wystąpienia kandydatów na prezesa PTK (wystąpienia 5 minutowe)

19.55-20.00        Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Sekcji na kadencję 2021-2023 oraz Komisji Rewizyjnej Sekcji i Asocjacji na okres 2021-2023. Ogłoszenie wyników wyborów kandydata do Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023, Zakończenie zebrania walnego (Katarzyna Mizia-Stec)

20.00-20.15        Wykład II –  Rok 2021 w obrazowaniu (Katarzyna Mizia-Sec)

20.15-20.20        POLECHO 2021 – informacja Komitetu Organizacyjnego (M. Fijałkowski).

20.20-20.30        Pytania, komentarze, wolne wnioski i zamknięcie obrad